អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

repair

  1. (កោសិកាវិទ្យា) ផ្សះ, ព្យាបាល
  2. (រោងជាង) ជួសជុល
  3. (រោងជាង) ប៉ះប៉ូវ