អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

reside

  1. ស្នាក់នៅ, គង់នៅ