អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

reside

  1. ស្នាក់នៅ, គង់នៅ