អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

  1. (រោគវិទ្យា) បង្ក
  2. (ជីវវិទ្យា) មានតួនាទី។