អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

ring

  1. ព័ទ្ធជាកង/រង្វង់ជុំវិញ
  2. កណ្ដាប់ (ភព, តារាសាស្ត្រ)