អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

say

  1. និយាយថា, ពោលថា