អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. វិទ្យាសាស្ត្រ
  2. វិជ្ជា, សិល្បៈ