អាទិសិក្ខ \ge គំនិតតូចដំបូងដែលអាចអភិវឌ្ឍឲ្យរីកដុះដាលឡើង