អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

service

  1. សេវា, ការបម្រើ, សេវាកម្ម, សេវៈ