អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

  1. រួមគ្នា
  2. (អ៊ិនធើណិត) ចែកចាយ, ចែកផ្សាយ
  3. ហ៊ុន
  4. ចែករំលែក