អង់គ្លេសកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ side + walk

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

  • IPA: /ˈsaɪdwɔːk/
  • (file)
  • Rhymes: -aɪdwɔːk[១]

នាមកែប្រែ

sidewalk

  1. ចិញ្ចើមថ្នល់[២]
  2. ផ្លូវដើរ

ន័យដូចកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ