អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Positive
single

Comparative
none

Superlative
none

  1. មួយ, មួយគត់
  2. (ជីវវិទ្យា) ទោល
  3. លីវ, ទំនេរ, អត់គូ, គ្មានគ្រួសារ, កំលោះ, ក្រមុំ,​ ពោះម៉ាយ,​មេម៉ាយ