អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
sort

ពហុវចនៈ
sorts

  1. បញ្ហា
  2. ធុន, ប្រភេទ, បែប