អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

spike

  1. (វិសាណូវិទ្យា) កណ្ដក, អញ្ជុល។