អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

state

  1. រដ្ឋ, រាជ្យ (ឥណ្ឌា), រាស្ត្រ (ឥណ្ឌា), មឿង (ឝាន)
  2. ស្ថានភាព, សភាព, សភាវៈ