អង់គ្លេសកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំលេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

steppe

  1. ស្តិប, វាលស្តិប[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ