អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

subject

  1. អាណាប្រជានុរាស្ត្រ, រាស្ត្រ, ប្រជារាស្ត្រ
  2. មុខវិជ្ជា, វិជ្ជា(សៀម)
  3. (ពេទ្យវិទ្យា)ករណី