អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

tax

  1. ការហូតពន្ធ, លំហូតពន្ធ
  2. ពន្ធដារ, សួយ, ពន្ធ
  3. ការបង់ពន្ធ