អង់គ្លេសកែប្រែ

ការន្តកែប្រែ

the

  1. ប្រើសំដៅលើនាម ណាមួយដែលគេពិពណ៌នារួចមកហើយ គេលើកយកមកនិយាយនៅល្បះទីពីរ មិនថាជាឯករឺពហុវចនៈឡើយ, ប្រែថា នេះ, នោះ, ហ្នឹង, រឺអ្វីមួយនឹង ទៅតាមនាមរបស់វាសំគាល់។
  2. ពួក, អ្នក ប្រើជាមួយគុណនាម រឺ នាម ដែលវាបញ្ជាក់ថាសមូហភាព រឺ ក្លាយជានាមសមូហភាពវិញ។
    អ្នកក្រ។ អង់គ្លេស: The poor.