អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

then

  1. ក្រោយមក, បន្ទាប់មក, ក្រោយមកទៀត
  2. អញ្ជឹង, ហើយ, នោះ

គុណនាមកែប្រែ

then

  1. នៅពេលនោះ, ពេលនោះ, កាលណោះ, កាលនោះ, គ្រានោះ