អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

toward

  1. ឆ្ពោះទៅ
  2. ខិតមក
  3. ពី