អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

towards

  1. តម្រង់, ចំពោះ, ឆ្ពោះទៅ, ទល់នឹង