អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

  1. បំណកប្រែ, វាក្យបរិវត្តន៍, ឧភយពាក្យបរិវត្តន៍, ឧភយវាក្យបរិវត្តន៍