អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

unify

  1. ធ្វើឯកភាព, បង្រួបបង្រួម, ឯកភាព