អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

viral

  1. (ជីវវិទ្យា) វីរុស, វិសាណូ