អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1.  សប្តាហ៍, អាទិត្យ


  • wēk, /wiːk/, /wi:k/