អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

what

  1. អ្វី, អ្វីខ្លះ
  2. ប៉ុន្មាន

ឈ្នាប់កែប្រែ

what

  1. អ្វីដែល, ជាអ្វីដែល
  2. អ្វីមួយ