អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

when

  1. ពេលណា, ពេលណាខ្លះ

ឈ្នាប់កែប្រែ

when

  1. ពេល, ពេលដែល, គ្រា, នៅគ្រា, នៅពេល, នៅពេលនោះ, នៅពេលដែល
  2. ដែល (ប្រើនៅពីក្រោយកម្មទេសកាលពេល)