អង់គ្លេសកែប្រែ

ឈ្នាប់កែប្រែ

while

  1. ខណៈពេល, គ្រានោះ, កាលនោះ, ពេលនោះ, ខណៈពេលនោះ, គ្រាដែល, ខណនោះដែរ, ខណៈ, កាលណោះ