អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
writing

ពហុវចនៈ
writings

  1. សំណេរ, ការសរសេរ