សៀមកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្មែរ ជម្ពូ

នាមកែប្រែ

ชมพู (ជមពូ)

  1. ជម្ពូ