ភាតរភាព

ការបញ្ចេញសំឡេងភាសារខ្មែរ កែប្រែ

ភាសាខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ ខ្មែរបុរាណ ក្មែរ ខ្មែរកណ្ដាល ខ្មែរ

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

ខ្មែរ 

  1. មនុស្ស​ដែល​កើត ឬ នៅ​ក្នុង​ដែន​កម្ពុជា ហើយ​លុះ​នៅ​ក្នុង​អំណាច​ច្បាប់​ខ្មែរ
    ជាតិ​ខ្មែរ។
  2. ភាសាជាតិនៃកម្ពុជា ប៉ែកនៃអំបូរភាសាខ្មែរ-មន
  3. អាប៊ុហ៊្គីដាមួយប្រើដើម្បីសរសេរភាសាខ្មែរ និង ជួនកាលបាលី។
  4. ភូមិនៃឃុំងន

ន័យដូច កែប្រែ

ពាក្យទាក់ទង កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

តំណខាងក្រៅ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត