វិគីភីឌា

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

ខ្មែរ

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ + ជើង> កជើង។

កជើង

  1. ភាគនៅចន្លោះកែងជើង រឺ បាតជើង និងជើង

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត
  • វីគានុក្រមអង់គ្លេស