បើកបញ្ជីមេ

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចាញ + គោក> កញ្ចាញគោក

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ភូមិនៃឃុំស្រែសំបូរ ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វិគីខ្មែរ