ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពី កញ្ចុះឆ្នូតធំ > កញ្ចុះធំ បំបាត់ពាក្យកណ្ដាល 'ឆ្នូត'

នាមកែប្រែ

កញ្ចុះធំ (kânhchŏhthum)

  1. កញ្ចុះឆ្នូតធំ

ឯកសារយោងកែប្រែ