សូមដាក់រូបភាព។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះភ្នំ + លឿង> កញ្ចុះភ្នំលឿង

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីកញ្ចុះដែលមានវត្តមាននៅតាមចរន្តទឹកតាមជ្រោះភ្នំស្រុកខ្មែរយើង ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អាគីស៊ីសអេភ្វីព្ពីផ្វឺរ ស្ថិតក្នុងពួកអាគីស៊ីស មានប្រវែង ២,៩ សម.។

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។