សូមដាក់រូបភាព។

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ចុះភ្នំ + អង្កាម + ខ្មៅ> កញ្ចុះភ្នំអង្កាមខ្មៅ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីកញ្ចុះភ្នំតូចៗមួយប្រភេទមាននៅលើភ្នំមានសម្បុរខ្មៅ មានរូបរាងសន្ដាននឹងកញ្ចុះ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អាគីស៊ីសឡូ-កហ៊ីនជុស រឺ ផ្សូដូបាហ្ការៀសឡូកូហ៊ីនជុស ក្នុងពួកផ្សូដូបាហ្ការៀស មានប្រវែង ៣ សម.។

ន័យដូចកែប្រែ

បំណកបំប្រែកែប្រែ

មើលពាក្យកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។