ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កញ្ឆក់ + កញ្ឆែង> កញ្ឆក់កញ្ឆែង។

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កញ្ឆក់កញ្ឆែង (kânhchhâkkânhchhêng)

  1. ចាប់ទាញកន្ត្រាក់ឥត​គួរ​ឥត​ប្រណី

បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary