សូមដាក់រូបភាព។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ + ដៃ> កដៃ។

កដៃ

  1. ភាគនៃចន្លោះបាតដៃនិងដៃ។
  2. អ្វីដែលមានទំនងធៀបនឹងកដៃ។
    ត្រីរ៉ស់ធំប៉ុនកដៃ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់

កែប្រែ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត។