បើកបញ្ជីមេ

សូមដាក់សំឡេង។

មាតិកា

ខ្មែរកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ពាក្យបងប្អូន: កំណើត ខ្នើត បង្កើត អើត

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

កើត

 1. តាំង​មាន​ឡើង
  ឧ. កើត​រោគ, កើត​សង្គ្រាម, កើត​មក​ជា​មនុស្ស។
 2. ប្រកប
  ឧ. ធ្វើ​កើត, ធ្វើ​មិន​កើត, កើត​ការ។

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ

សន្តានពាក្យកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

នាមកែប្រែ

កើត

 1. ឈ្មោះ​ទិស​ខាង​ព្រះ​អាទិត្យ​រះ គឺ​ទិស​បូព៌
  ឧ. ទិស​ខាង​កើត, ឈរ​បែរ​មុខ​ទៅ​ឯ​កើត។
 2. ឈ្មោះ​ចំណែក​ថ្ងៃ​ខាង​ខ្នើត គឺ​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី ទៅ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៥
  ឧ. ថ្ងៃ ១ ( = ថ្ងៃ​អាទិត្យ ១ កើត​ខែ​មាឃ)។
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា


បំណកប្រែកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

 • វចនានុក្រមជួនណាត