ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក្រពះ
ឡាតាំងយានកម្ម krɑpĕəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /krɑpĕəh/


នាម

ក្រពះ

  1. អាការ​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ប្លោក​សម្រាប់​ទទួល​អាហារ ។ មនុស្ស​ដែល​ផឹក​ស៊ី​ច្រើន គេ​ហៅ មនុស្ស​ក្រពះ​ទក់, ក្រពះ​តាប់ (ព. ទ្រ.) ។