( កិ. ) គ្រប​ដោយ​ប្រដាប់​មាន​អង្រុត​ជាដើម ហើយ​សង្កត់​ទប់​ទុក : ក្រុង​មាន់, ក្រុង​ត្រី ។ រក្សា, ការពារ : មេ​មាន់​ក្រុង​កូន ។

( ន. ) (ច្រើន​អាន​ថា គ្រុង) ន. នគរ, រាជធានី, បុរី : ក្រុង​ភ្នំពេញ, ក្រុង​ប៉ារីស, ក្រុង​ព្រៃនគរ