សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ កែប្រែ

មកពីពាក្យ រាជ+ធានី>រាជធានី។

នាម កែប្រែ

រាជធានី

  1. ក្រុង​ដែល​មាន​ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ​គង់​នៅ​ជា​ប្រធាន
  2. ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាបំណែងចែករដ្ឋបាលមួយស្ថិតក្នុងថ្នាក់ ខេត្ត-រាជធានី។

ន័យផ្ទុយ កែប្រែ

បំណកប្រែ កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត