1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ឋិត​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ចាម : ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ។
  2. ស្រុកនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  3. ឃុំនៃស្រុកក្រូចឆ្មារ
  4. ភូមិនៃឃុំលាច
  5. ភូមិនៃឃុំមោង