ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ គីឡូម៉ែត្រ
gīḷūm″aet̥r
សទ្ទតា គី-ឡូ-ម៉ែត
gī-ḷū-m″aet
ឡាតាំងយានកម្ម kiiloumaet
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kiːloumaet/


នាម

គីឡូម៉ែត្រ

  1. រង្វាស់​ចម្ងាយ​មាន​ប្រមាណ​មួយ​ពាន់​ម៉ែត្រ គឺ​ប្រមាណ​ប្រាំ​រយ​ព្យាម ។