( ន. ) ត្រកូល,ពូជពង្យ : គ្រួសារ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​រស់​ទាំងអស់​គ្នា ។