( ន. ) សេចក្ដី​បញ្ញត្តិ សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​នគរ​ប្រតិបត្តិ​តាម ។ ​វិន័យ, ក្រឹត្យ​ក្រម, ក្បួន​ប្រដៅ​មនុស្ស​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ ។ បែប​យ៉ាង, តួ​យ៉ាង, គំរូ ។ សេចក្ដី​ដើម ។