ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ជីវិត
ឡាតាំងយានកម្ម ciivɨt
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ciːβ̞ɨt/


នាម

ជីវិត

សំ. បា. ( ន. ) ដំណើរ​រស់​នៅ, អាយុ : ចិញ្ចឹម​ជីវិត, រស់​នៅ​អស់​មួយ​ជីវិត ។