បើកបញ្ជីមេ

( ន. ) នាម​គី​ពាក្យ​ដែល​សន្មត​សម្រាប់​ហៅ​មនុស្ស, សត្វ, ទី, របស់​ផ្សេង​ៗ ។