ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ដើម
ឡាតាំងយានកម្ម daəm
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗaəm/


នាម

ដើម

  1. គល់, ភាគ​ជា​ដំបូង, ជាមុន : ដើម​ដៃ, ដើម​ទ្រូង, ដើម​ផ្លូវ ។ សំណុំ​ខ្លួន, តួ​ខ្លួន : ដើម​ឈើ, ដើម​ពោត; ឈើ ១ ដើម, ឫស្សី ១ ដើម, ដែក ១​ដើម ។ ដើម​ការ អ្នក​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ, ម្ចាស់​ការ (ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ការ​កុសល ឬ​មង្គល​ការ​ផ្សេង​ៗ) ។ ដើម​គំនិត អ្នក​ផ្ដើម​គិត​ជាមុន​គេ ។ ដើម​ចម ដើម​ហេតុ​ដែល​ជា​ធំ​ក្នុង​ដំណើរ, ក្នុង​រឿង​អ្វី​មួយ ។ ដើម​ចោទ អ្នក​ផ្ដើម​ចោទ​មុន​គេ, រូប​ចោទក៍ ។ ដើម​ដង សំណុំ, លំនាំ, ទំហំ នៃ​ដើម​ដំណាំ​ផ្សេង​ៗ : ពោត​ឆ្នាំ​នេះ​ មាន​ដើម​ដង​ល្អ​គា្រន់​បើ​ជាង​ពី​ក្នុង​ឆ្នាំ​មុន ។ ដើម​ដំបូង គ្រា​មុន​បង្អស់ ។ ដើម​ទង ទង​គន្លង, ទំនង​ជា​មុន​បង្អស់ ។ ដើម​ទុន ប្រាក់​ដើម សម្រាប់​ប្រកប​ការងារ​យក​ចំណេញ ។ ដើម​ទ្រព្យ ទ្រព្យ​ដែល​មិន​ចាយ​វាយ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​ជា​ប្រធាន, ជា​មេ​នៃ​ទ្រព្យ​ក្នុង​ផ្ទះ ។ ដើម​បណ្ដឹង អ្នក​ប្ដឹង​មុន ។ ដើម​បុណ្យ អ្នក​ផ្ដើម​ធ្វើ​បុណ្យ (ម្ចាស់​បុណ្យ) ។ ដើម​ហេតុ ហេតុ​ដំបូង ។ ដើម​ឡើយ និ. កាល​មុន, គ្រា​ដំបូង ។ ដើម​អាទិ, ដើម​ធាន ឬ ដើម​អាទិ​ដើម​ធាន (អ. ថ. --អាត) អ្នក​នាំ​ផ្ដើម​មុន​គេ; ហេតុ, ដំណើរ, សេចក្ដី​ដែល​ផ្ដើម​មុន​បង្អស់ ។ល។