ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា តួកគី
ឡាតាំងយានកម្ម tuəkkii
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tuəʔkiː/


នាមអសាធារណ៍

តួកគី

  1. Turquie, Turkey